Despre/About

Facultatea de Litere şi Ştiinţe face din calitatea umană şi profesională un deziderat permanent şi un mod de viaţă al studenţilor săi, al cadrelor didactice şi al întregului personal.

De 25 de ani, Facultatea de Litere şi Ştiinţe este recunoscută pentru calitatea educației oferite și a cercetării desfășurate, prin care le asigură studenţilor şi absolvenților șansa de a dobândi cunoștințe și competenţe profesionale şi personale corelate cu cerinţele actuale ale pieţei forţei de muncă, precum și un sistem de valori în acord cu evoluția societății contemporane. Programele de studii sunt revizuite permanent în funcție de cerințele angajatorilor şi având în vedere faptul că educația zilelor noastre este un proces continuu, care are loc atât în cadrul sistemelor formale de educație, cât și în afara acestora, pe tot parcursul vieții.

Programele de studii pe care le oferă această facultate beneficiază de experienţa, profesionalismul şi calitatea umană a unui corp profesoral foarte bine pregătit din punct de vedere ştiinţific şi didactic, cu un palmares de cercetare științifică impresionant. Se pot menţiona în acest sens numeroase monografii, cursuri universitare, suporturi de seminar și de laborator publicate la edituri naţionale foarte bune și la edituri străine bine cotate la nivel internațional, printre care putem aminti Springer-Verlag, The Johns Hopkins University Press, Fordham University Press, Edinburgh University Press,Palgrave Macmillan, Rodopi, Benjamins, L’Harmattan, Peter Lang, InTechOpen și IGI Global.

Cadrele didactice și studenții Facultății de Litere şi Ştiinţe au colaborat și colaborează în echipe de cercetare cu distinşi oameni de ştiinţă, cum ar fi profesorii universitari Basarab Nicolescu de la CNRS Paris, Howard Gardner de la Universitatea Harvard, Eugen Simion de la Universitatea din București, fost Președinte al Academiei Române, academicianul Florin Gheorghe Filip, Preşedinte al Secţiei de Ştiinţă şi Tehnologia Informaţiei al Academiei Române, Mircea Petrescu de la Universitatea Politehnica din București, membru de onoare al Academiei Române, membru fondator al Academiei de Științe Tehnice din România și fondator al școlii românești de calculatoare, toți cinci fiind deținători ai titlului de Doctor Honoris Causa al UPG din Ploieşti.

Filologii au scris și au conferențiat împreună cu personalități valoroase din Occident precum profesorii Chris Weedon de la Universitatea din Cardiff, Ivan Callus de la Universitatea din Malta, William Largede la Universitatea din Gloucester și cu regretata doamnă profesor Anne Marie Houdebine de la Universitatea din Sorbona, care au participat, în mai multe rânduri, la evenimentele științifice organizate de Facultatea de Litere şi Ştiinţe.

Cadrele didactice şi studenţii de la programele de licenţă şi de masterat sunt implicaţi în proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare alături de parteneri din ţară şi din străinătate, ceea ce a contribuit la creşterea mobilităţii şi a vizibilităţii acestei facultăţi.

Începând cu anul 1992, se elaborează cursuri universitare pentru discipline din domeniile Filologie, Științe administrative, Științe ale educației și Informatică, acestea fiind publicate în cea mai mare parte la editura universității. Pentru domeniul filologic, editura a obținut performanța de a fi la fel de bine cotată precum Editura Academiei Române sau Editura Humanitas. În cadrul facultății sunt editate 4 reviste, care sunt indexate în numeroase baze de date internaționale, remarcabile fiind în acest sens indexările în SCOPUS și ERIH Plus ale revistei academice Word and Text, precum și indexarea în Thomson Reuters – Emerging Sources Citation Index a revistei academice Journal of Educational Sciences and Psychology.

În cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe au fost organizate manifestări studenţeşti şi conferințe naţionale şi internaţionale, acestea din urmă în parteneriat cu universități prestigioase din străinătate precum Universitatea din Cardiff, Universitatea din Berna, Universitatea din Cipru, Universitatea Bretagne-Sud, Universitatea din Novi-Sad, Universitatea din Helsinki şi Universitatea din Turku, Universitatea Tehnologică Delft, Universitatea Heidelberg, Universitatea din Florenţa, Universitatea din Chicago și Institutul de Cercetare Tecminho din Portugalia.

În cadrul facultăţii, există mai multe cadre didactice care au oferit consultanță internațională în Republica Moldova, Tajikistan, Kuweit, Estonia și în Statele Unite ale Americii.

Studenții de la programele de licenţă şi masterat sunt implicaţi în organizarea de ateliere, de conferințe, în granturile de cercetare ştiinţifică ale facultăţii şi beneficiază de burse Erasmus și de alte tipuri de burse prin programe europene de mobilităţi şi de cercetare, în ţări precum Turcia, Anglia, Franța, Spania, Bulgaria, Portugalia șiItalia. Cadrele didactice ale facultății au predatîn cadrul unor mobilități internaționale la Universitatea din Rouen, Universitatea Bretagne Sud, Universitatea din Malta, Universitatea din Porto, Universitatea din Ljubljana, Universitatea din Pamukkale, Universitatea din Izmir, Universitatea din Vilnius și Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie.În cadrul acestor programe de mobilitate, au avut șansa de a cunoaște studenți, masteranzi, doctoranzi și profesori de la universități internaţionale și de a se perfecționa alături de aceștia.

Prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic se asigură formarea didactică inițială a tuturor studenților din universitate şi se menține o conexiune permanentă cu cerinţele şi stadiul învățământul preuniversitar.

Prin Departamentul de Limba Română pentru străini, care funcționează în cadrul facultății, se asigură învățarea limbii române ca limbă străină de către studenții care vin din întreaga lume pentru a-și face studiile în România, la UPG sau la alte universităţi din ţară. În afara activităţilor curriculare, aceștia au oportunitatea de a socializa și de a colabora cu studenții români, în diferite contexte care permit o educaţie interculturală pentru ambele părţi.

Unul dintre proiectele actuale de importanţă majoră îl reprezintă constituirea și acreditarea de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior a unei școli doctorale în domeniul științele educației.

Activităţile didactice şi de cercetare, acţiunile de voluntariat, practica de specialitate şi cea pedagogică asigură formarea şi dezvoltarea de competențe profesionale şi personale ale studenţilor, precum şi achiziţia de cunoştinţe care să le permită practicarea cu succes a numeroase profesii. Aceştia învață, totodată, ce și cum să comunice și sunt foarte greu, dacă nu imposibil, de manipulat în societate, pentru că deosebesc esența de aparență. Absolvenții Facultăţii de Litere şi Ştiinţe sunt profesori care predau limba și literatura română, limba și literatura engleză, limba și literatura franceză, pedagogie, informatică, profesori pentru învățământul primar și preșcolar, referenți, consilieri școlari, traducători, informaticieni, funcționari publici, cercetători științifici sau manageri în domeniile specializărilor noastre. Ei sunt, de asemenea, viitori specialişti în domenii prioritare stabilite prin Strategia Națională pentru Cercetare- Dezvoltare și Inovare 2015-2020, rezultată din strategiile Uniunii Europene, respectiv un domeniu de specializare inteligentă (Tehnologia informației și a comunicațiilor) și unul de prioritate publică (Patrimoniu și identitate culturală).

Within the Faculty of Letters and Sciences, both human and professional quality is a permanent desideratum and a way of being for students, faculty, and staff.

For 25 years we have gained recognition through excellence in education and research, offering our graduates the chance to get knowledge and competences which are correlated with the present requests of the labor market as well as a system of values corresponding to the evolution of our society both professionally and personally. Our programmes of study are permanently revised in order to correspond both to the requests of the employers and to the reality of continuous education that takes place within formal and informal, long-life and life-wide educational systems. We collaborate with employers, researchers, and reputed professors to think through and develop our programmes of study. Our academics are extremely well prepared and we have an impressive research profile as well as thorough pedagogic training.

We published monographs, courses, and seminar notes with very good Romanian presses and foreign presses among which Springer, The Johns Hopkins University Press, Fordham University Press, Edinburgh University Press, Palgrave Macmillan, Rodopi, Benjamins, L’Harmattan, Peter Lang, InTechOpen, and IGI Global.

We worked in research teams with distinguished professors such as Professor Basarab Nicolescu from CNRS Paris, with Professor Howard Gardner from Harvard University, with Professor Eugen Simion from University of Bucharest and former President of the Romanian Academy, with Academician Florin Gheorghe Filip, President of the Section Sciences and Information Technology of the Romanian Academy, and with Mircea Petrescu from Polytechnica University of Bucharest,  one of the founding members of The Technical Sciences Academy from Romania and of the Romanian school of computers as well as an honorary member of The Romanian Academy. All the five professors have been awarded the title Doctor Honoris Causa by our university Senate.

Our colleagues from the Philology Department collaborated with reputed professors and researchers such as Professor Chris Weedon from Cardiff University, Professor Ivan Callus from University of Malta, Professor William Large from University of Gloucester, the late Professor Anne Marie Houdebine from University of Sorbonne who participated on several occasions in different conferences as a keynote speaker.

We have been continuously involved in research-development-innovation projects that we developed with students and partners from Romania and abroad. Starting with 1992, in addition to books published in the technical fields, books in fields such as educational sciences, philology, administrative sciences, and computer science and information technology have been published by our press. Nowadays we have a press that has obtained an absolutely remarkable result in the Philology field. The National Council of Research evaluated our press in 2011 and we obtained the same result as the most prestigious publishers in the country such as Romanian Academy Press or Humanitas Press. Nowadays we also edit four academic journals within our faculty, indexed in many international databases. Two of them are worth mentioning for their remarkable results: Word and Text – A Journal of Literary Studies and Linguistics included in SCOPUS and ERIH Plus among other international databases and Journal of Educational Sciences and Psychology, an open access journal that has recently been included in Thomson Reuters – Emerging Sources Citation Index.

We organized conferences with prestigious foreign universities such as Cardiff University, University of Bern, University of Cyprus, Bretagne-Sud University, University of Novi-Sad, University of Helsinki and University of Turku, The Technological University of Delft, University of Heidelberg, University of Florence, University of Chicago and Tecminho Research Institute from Portugal.

Our colleagues were involved in projects of international consultancy in the Republic of Moldavia, Tajikistan, Kuweit, Estonia  and the United States of America.

Our students help us organize workshops, conferences, they work with us in research grants and get Erasmus scholarships or other European mobility or research grants. We are happy for them when they return with very good results from universities from Turkey, Britain, France, Spain, Bulgaria, Portugal and Italy. Our academics had mobility grants and taught BA students, MA students and PhD students at University of Rouen, University Bretagne Sud, University of Malta, University of Porto, University of Ljubljana, University of Pamukkale, University of Izmir, University of Vilnius and Norwegian University of Science and Technology. Within these programmes, they  were also involved in training programmes and had the opportunity to meet their foreign colleagues.

Through the Department for Teacher Training we offer programmes of initial and continuous teacher training to all the students of our university. In this way we collaborate with our colleagues from secondary education.

Through the Department of Romanian Language for foreign students within our faculty we teach Romanian to students who come from all over the world to participate in educational programmes in our university and who socialize or work in different common projects with our students.

One of the major projects we are working on at the moment is setting up and accrediting a PhD programme in the field of Educational Sciences.

The students of our faculty get knowledge, all the communication tools and the competences that they need in order to access a variety of jobs. They learn how to communicate and to make the difference between essence and appearance, an essential tool they need not to get manipulated. They are the future teachers who will teach Romanian language and literature, English language and literature, French language and literature, pedagogy, computer science, they are the future primary and preschool school teachers. They will also work as referees, school councillors, translators, information technology specialists, clerks, researchers and managers in the fields of our faculty. They are also the future specialists in priority fields of the National Strategy of Research-Development and Innovation 2015-2020 that was set up in concordance with similar strategies within the European Union, respectively one field of smart specialization (Information and Communication Technology) and one field of public priority (Patrimony and Cultural Identity).