Licență

ACTELE  NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – 2019

Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul universitar de licenţă, la prima facultate din cadrul universităţii, la unul sau mai multe domenii, candidaţii trebuie să depună, sub semnătură proprie, un dosar plic (unic) care cuprinde următoarele acte:

  •  diploma de bacalaureat sau adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2019) sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie simplă certificată conform cu originalul pe baza documentului original de secretarul sau președintele comisiei de admitere;
  • buletinul/cartea de identitate în copie simplă;
  • certificatul de naştere în copie simplă certificată conform cu originalul pe baza documentului original de secretarul sau președintele comisiei de admitere;
  • certificatul de căsătorie în copie simplă certificată conform cu originalul pe baza documentului original de secretarul sau președintele comisiei de admitere, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie;
  • 3 (trei) fotografii 3×4 cm;
  • adeverinţa medicală, în original sau în copie simplă certificată conform cu originalul pe baza documentului original de secretarul sau președintele comisiei de admitere, cu precizarea „clinic sănătos”, eliberată de medicul de familie sau de către medicul liceului absolvit, cu cel mult o lună înainte de data înscrierii. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul de familie; în aceste adeverinţe se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora şi se va preciza dacă există avizul favorabil al medicilor de specialitate pentru opţiunea educaţională a candidatului. Candidaţii care nu declară afecţiunile cronice sau prezintă adeverinţe medicale neconforme cu starea lor de sănătate riscă să suporte toate consecinţele prevăzute de lege pentru astfel de fapte.

IMPORTANT – Dosarul de înscriere trebuie completat și cu alte documente, dacă vă găsiți într-una din categoriile prezentate la secțiunea Cazuri speciale din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de licență 2019.

Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul universitar de licenţă la a doua facultate şi următoarele din cadrul universităţii, la unul sau mai multe domenii, un candidat trebuie depune, pe lângă dosarul unic depus la prima facultate, un dosar plic care trebuie să conţină următoarele:

  • adeverinţă eliberată de Comisia de admitere de la prima facultate la care s-a înscris. Adeverinţa trebuie să fie ştampilată şi semnată de preşedintele sau de secretarul Comisiei de admitere a facultăţii care a emis-o;
  • copie simplă a diplomei de bacalaureat/a adeverinţei de absolvire a liceului pentru promoţia 2019, eliberată de Comisia de admitere de la prima facultate la care s-a înscris, certificată conform cu originalul de preşedintele sau secretarul Comisiei de admitere a acestei facultăţi.