Cercetare

În cadrul Facultății de Litere și Științe funcționează trei centre de cercetare, ale căror obiective sunt subsumate obiectivelor din Programul de cercetare al Universității Petrol-Gaze din Ploiești și din planul strategic şi operaţional al Facultății de Litere și Ştiințe. Activitatea de cercetare vizează și îndeplinirea unor obiective prevăzute în cadrul unor programe naționale și internaționale de cercetare, precum și colaborarea cu alte instituții de învățământ și de cercetare din România și din afara acesteia, ținând seama de cerințele mediului academic.

Departamentul de Filologie

 • Încă din 2009, departamentul a reușit obținerea cotației B+/CNCSIS pentru Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Filologie. In anul 2011, revista a trecut prin schimbări majore, vizând în principal o mai mare vizibilitate ştiinţifică, națională și internațională. În același an, revista şi-a schimbat numele în Word and Text – A Journal of Literary Studies and Linguistics şi a reuşit performanţa de a se menţine printre foarte puţinele reviste B, selectate de CNCS. Word and Text- A Journal of Literary Studies and Linguistics (ISSN 2069-9271) este indexată în EBSCO Academic Search Complete, Ulrich Web of Science, CEEOL, Scopus, MLA (Modern Language Association, una dintre cele mai vizibile baze de date internaţionale din spaţiul anglo-american) şi este în ultima fază a procesului de evaluare la Thomson Reuters – Arts and Humanities Index.
 • a obţinut calificativul B pentru Domeniul Filologie al Editurii UPG Ploiești (http://www.cncs-nrc.ro/wp-content/uploads/2012/12/edituri-11-dec-2012.pdf).
 • a organizat propriile conferinţe:
  • 2008, în colaborare cu Université Bretagne Sud, De la Panteonul Naţional la Panteonul European;
  • 2010, în colaborare cu Universitatea Pamukkale, Globalizare şi/ sau tradiţie culturală;
  • 2012, în colaborare cu Centre for Critical and Cultural Theory (Universitatea din Cardiff) şi cu Institute of Advanced Study in the Humanities and the Social Sciences (Universitatea din Berna), Ethos/ Pathos/ Logos. The Sense and Place of Persuasiveness in Linguistic, Literary and Philosophical Discourse.

CONFERINȚE INTERNAȚIONALE ORGANIZATE PENTRU CADRE DIDACTICE LA DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE

 1. În colaborare cu Universitatea din Novi-Sad, Serbia, Conferința internațională, THE DIALOGUE OF CULTURES/ THE CULTURE OF DIALOGUE,13-15 November 2014, https://euagenda.eu/events/2014/11/13/the-dialogue-of-cultures-the-culture-of-dialogue
 2. În colaborare cu Filozofska Fakulteta din Ljubliana și Institutul Limbii române, „PREDAREA, RECEPTAREA ȘI EVALUAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ – DIMENSIUNE A INTERCULTURALITĂȚIIˮ, Ediția a I, 15 iulie, 2016
 3. În colaborare cu Universitatea din Cipru, ARTS OF HEALING: CULTURAL NARRATIVES OF TRAUMA, 3-5 November 2016
 4. În colaborare cu Filozofska Fakulteta din Ljubliana și Institutul Limbii române, „PREDAREA, RECEPTAREA ȘI EVALUAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ – DIMENSIUNE A INTERCULTURALITĂȚIIˮ, Ediția a II-a, 13 iulie, 2018
 5. În colaborare cu Universitatea din Lodz, Polonia, Universitatea Bretagne-Sud, THE DYNAMICS OF VOYAGE AND EMOTIONS – 22- 23 November 2018, https://voyageandemotionupg.wordpress.com/
 6. WORKSHOP EALTA WorkshopCEFR Companion Volume Piloting the New Descriptors in Romania https://ealtaworkshop.wordpress.com/  9-10 March 2018

Departamentul beneficiază de experienţa profesională a unor magiştri, printre care Ion Bălu și Domnița Tomescu.

In cadrul departamentului functioneaza Centrul de Cercetare în Studii Literare, Lingvistică, Teoria Criticii și Culturii, care cuprinde în structura sa mai multe colective de cercetare care desfășoară activități de cercetare științifică în Domeniul Ştiințe Umaniste (cu subdomeniile Filologie, Studii culturale, Filosofie și Teologie).  Activitatea centrului se desfășoară în sfera cercetărilor fundamentale și aplicative din domeniul Ştiințelor Umaniste, detalii putând fi consultate în Regulament.

Departamentul Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică

Activitatea de cercetare științifică a departamentului se concretizează în elaborarea şi publicarea de cărţi, cursuri şi alte materiale didactice, articole, participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum și participări la contracte de cercetare-dezvoltare-inovare naţionale şi internaţionale. Principalele direcții și teme de cercetare abordate sunt: fundamente ale Informaticii, infrastructuri performante pentru procesarea informației, modele și metode matematice aplicate în informatică, inteligență artificială și aplicații, analiza datelor și data mining, dezvoltarea de sisteme software și instrumente IT&C specifice și aplicații, criptare și securitate, IT&C în educație (formală, informală, pe tot parcursul vietii) și în carieră, Optimizare/Scheduling, Matematică și Astronomie.

În cadrul departamentului este înființat Centrul de Cercetare CerTIMF (https://erris.gov.ro/CerTIMF), în care se derulează proiecte de cercetare cu implicarea cadrelor didactice, studenților și masteranzilor specializărilor coordonate. Mai multe detalii privind statutul și regulamentul pot fi consultate aici Statut,regulament.

Departamentul organizează periodic conferinţe, workshop-uri și alte manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, cum ar fi:

CONFERINȚE ORGANIZATE PENTRU CADRE DIDACTICE ORGANIZATE DE CĂTRE DEPARTAMENTUL ITIMF 

 1. Application of the operational matrices of fractional polynomial series to fractional differential equations” susținută de  Mohsen Razzaghi, 24 noiembrie 2015
 2. The Symposium Computer Science in Education (SCSE), 9 februarie 2017
 3. 13th International Workshop on Differential Geometry and its Applications, 26-28 septembrie 2017.
 4. Hour of Code, 6 decembrie 2018
 5. The 14th International Workshop on Differential Geometry and Its Applications (DGA) 2019, 9-11 iulie, 2019
 6. The Symposium Computer Science and Education (SCSE) – 28 noiembrie 2019

În anul 2009, departamentul a obținut cotația B+/CNCSIS pentru revista de specialitate, care este indexată în mai multe baze de date internaționale recunoscute CNCSIS

Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Matematica, Informatica, Fizica.

Departamentul este onorat să colaboreze cu distinşi oameni de ştiinţă: Prof. dr. Fizician Basarab Nicolescu, Doctor Honoris Causa al UPG Ploieşti, CS I Dr. Mat. Popa Nicolae și CS I Dr. Inf Diaconescu Răzvan.

Departamentul Ştiinţele Educației se remarcă prin performanţe deosebite precum:

 • organizarea conferinţelor internaţionale de înaltă ţinută academică Teachers for the Knowledge Society-TKS, 2011 (http://conference2011.masterprof.ro) şi Education and Psychology Challenges- Teachers for the Knowledge Society EPC-TKS, 2013 (http://edupsy.ro). Lucrările conferinţelor au fost publicate în Procedia Social and Behavioral Sciences Journal, Elsevier (http://www.elsevier.com), indexate ScienceDirect, Scopus şi Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science);
 • editarea unei publicaţii extrem de dinamice, Journal of Educational Sciences & Psychology (http://jesp.upg-ploiesti.ro), care în 2011 a continuat Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti – Seria Ştiinţele Educaţiei, și care are o ascensiune rapidă datorată exclusiv calităţii ştiinţifice (revista fiind indexată în 5 baze de date academice internationale recunoscute (EBSCO, Proquest, Scipio, DOAJ, Index Copernicus) şi în evaluare pentru includerea în Thomson Reuters – Social Sciences Citation Index;
 • coordonarea a numeroase proiecte de dezvoltare naţionale şi internaţionale (http://www.dse.upg-ploiesti.ro);
 • colaborarea cu numeroase instituţii de învățământ superior şi de cercetare naţionale (Universitatea din Bucureşti, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Universitatea Transilvania Braşov, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi) şi internaţionale: (Universitatea Harvard, Universitatea Tehnologică Delft, Universitatea Heidelberg, Universitatea din Florenţa, Universitatea Bretagne-Sud), dar şi cu instituţii publice naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniul educaţiei şi consilierii (Orientation a 12-Belgia, Amitié, Cermet – Bologna, COSP-Verona, ASPIR – Florenţa) ;
 • existența Centrului de cercetări interdisciplinare pentru strategii de implementare a politicilor Uniunii Europene în țările din zona Mării Negre care desfășoară activități de cercetare interdisciplinară, cu subdomenii precum Administrație Publică, Drept internațional și Stiinţele Educaţiei. (Statut)

CONFERINȚE PENTRU CADRE DIDACTICE ORGANIZATE DE CĂTRE DEPARTAMENTUL ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

 1. The International Conference, Education and Psychology Challenges. Teachers for the Knowledge Society, 2nd Edition, (EPC-TKS), 24-27 September, 2013
 2. The International Conference, Education and Psychology Challenges. Teachers for the Knowledge Society, 3rd Edition, (EPC-TKS), 8-10 May, 2015
 3. The International Conference, Education and Psychology Challenges. Teachers for the Knowledge Society, 4th Edition, (EPC-TKS), 19 – 20 May, 2017
 4. The International Conference, Education and Psychology Challenges. Teachers for the Knowledge Society, 5th Edition, (EPC-TKS), 24 -25 May, 2019
 5. Workshop EALTA, 27 Martie 1918 – Ziua Unirii Basarabiei cu România –Primul pas al unificării administrative  a României întregite, 28 martie 2018
 6. Simpozionul festiv internațional “Centenarul Marii Uniri”, 29 noiembrie 2018

Începând cu 2011, departamentul se bucură de colaborarea cu distinsul psiholog Howard Gardner, profesor la Universitatea Harvard, invitat de onoare permanent la ediţiile conferinţelor menţionate și Doctor Honoris Causa al UPG Ploieşti.

RAPOARTE DE CERCETARE

Rapoartele privind cercetarea ştiinţifică a celor trei departamente pot fi vizualizate pentru anii:

CONFERINȚE ORGANIZATE PENTRU STUDENȚI  

 1. Sesiunea națională de comunicări științifice studențești „Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice”, ediția I, 22 – 23 aprilie 2016
 2. Conferința națională studențească „Educația între Școală și Societate”, ediția a II a, 21 -22 aprilie 2016.
 3. Conferința națională studențească „Educația între Școală și Societate”, ediția a III a, 20 -2aprilie 2017.
 4. Sesiunea națională de comunicări științifice studențești „Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Mythos și logos”, ediția a II-a 22 – 23 aprilie 2017
 5. Workshop dedicat Elevilor participanţi la Olimpiada Naţională de Tehnologia Informației, Universitatea Petrol Gaze-Ploiești,  20 mai 2017
 6. Workshop INTEL – Inteligență Artificială / Deep Learning, 8 noiembrie 2017
 7. Sesiunea națională de comunicări științifice studențești „Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Epos și Pathos”, ediția a II-a 27 aprilie 2018
 8. Sesiunea națională de comunicări științifice studențești „Confluențe etnologice, estetice, literare și lingvistice. Cronos și Topos”, ediția a II-a 18 – 19 aprilie 2019
 9. Workshop național. Diversitate culturală în spațiul academic românesc, 30 -31 mai 2019
 10. Workshop-ul “Informatica în Ingineria rachetelor”, 14 noiembrie 2018.
 11. Proiect educațional “Pedagogia, prioritatea noastră“, 27 februarie 2019
 12. Workshop-ul CORELAREA COMPETENȚELOR DOBÂNDITE DE MASTERANZII DOMENIULUI ȘTIINȚE UMANISTE CU NEVOILE ȘI EXIGENȚELE ANGAJATORILOR, 16 mai 2019
 1. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice StudenţeștiEducation Between School and Society, 11-12 aprilie 2019
 2. Workshop-ul online al studenților “Educația și provocările ei în pandemie”, 7 mai 2020

CONCURSURI STUDENȚEȘTI 

 1. Concursul studenţesc  de programare 3ITC, ediţia 32, noiembrie, 2016
 2. Concursul național Celebrations and Festivities in Anglophone Cultures – Theme: “Saint Patrick’s Daypentru studenții de la profil NON-FILOLOGIC, 22 martie 2017
 3. Concursul național studențesc de dezvoltare de aplicații software 3ITC, 13-16 noiembrie 2018
 4. Elevii și studenții UPG-iști față cu… I. L. Caragiale sau Reacțiunea culturii, 26 februarie 2019
 5. Concursul de traducere din proza scurtă a lui I. L. Caragiale – Triumful talentului – ediția a III – a, 27 februarie 2019
 6. Ziua Francofoniei, Les Visages de la France, 20 martie 2019
 7. Concursul Național “Mot à monde 2020”, faza locală, 14 aprilie 2020