Acte de înscriere

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – 2020

Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul universitar de licenţă, la una sau mai multe facultăţi din cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, la unul sau mai multe domenii programe de studii/specializări, candidaţii trebuie să încarce în platforma on-line pentru admitere (https://e-admitere.upg-ploiesti.ro.) următoarele acte (scanate în format .pdf sau .jpg) :

  • diploma de bacalaureat sau adeverinţa de promovare a examenului naţional de bacalaureat (pentru absolvenţii din promoţia 2020) sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie simplă;
  • buletinul/cartea de identitate în copie;
  • certificatul de naştere în copie simplă;
  • certificatul de căsătorie în copie simplă, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie;
  • o fotografie portret în format .jpg sau 3 (trei) fotografii 3×4 cm;
  • adeverinţa medicală, în copie simplă, cu precizarea „clinic sănătos, eliberată de medicul de familie sau de către medicul liceului absolvit, cu cel mult o lună înainte de data înscrierii. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de medicul de familie; în aceste adeverinţe se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora şi se va preciza dacă există avizul favorabil al medicilor de specialitate pentru opţiunea educaţională a candidatului. Candidaţii care nu declară afecţiunile cronice sau prezintă adeverinţe medicale neconforme cu starea lor de sănătate riscă să suporte toate consecinţele prevăzute de lege pentru astfel de fapte.
  • certificat de competență lingvistică, pentru candidații care se înscriu la programele cu predare în limba străină, eliberat de instituții abilitate a căror listă va fi afișată pe pagina web a Facultății de Litere și Științe, până la data de 31 mai 2020 sau de Departamentul de Filologie al Facultății de Litere și Științe din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești în urma unui test care se va susține în perioada admiterii, conform calendarului admiterii.
  • un text (100 de cuvinte) prin care să motiveze opțiunea pentru programul Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar/Pedagogie, pentru candidaţii la domeniul Ştiinţe ale educaţiei. Textul va fi scris de mână, va conţine numele candidatului în colţul din dreapta sus, şi va fi încărcat pe platforma de admitere în format *.jpg sau, în cazul candidaţilor care depun personal dosarul, va fi inclus în dosar.

LISTA examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine

Cazuri speciale