Master

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – 2019
Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de master, la prima facultate din cadrul universităţii, la unul sau mai multe programe de master, candidaţii trebuie să depună, sub semnătură proprie, un dosar plic (unic) care cuprinde următoarele acte:
 • diploma de bacalaureat, în original sau în copie simplă certificată conform cu originalul pe baza documentului original de secretarul sau președintele comisiei de admitere;
 • diploma de licenţă sau diploma de finalizare a studiilor universitare de lungă durată, însoţită de anexa acesteia (Foaia matricolă sau Suplimentul la diplomă), în original sau în copie simplă certificată conform cu originalul pe baza documentului original de secretarul sau președintele comisiei de admitere;
  Absolvenţii promoţiei 2019 cărora încă nu li s-au eliberat diploma de licenţă sau echivalentă se pot înscrie pe baza adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licenţă eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, în original sau în copie simplă certificată conform cu originalul pe baza documentului original de secretarul sau președintele comisiei de admitere;
 • buletinul /cartea de identitate în copie simplă;
 • certificat de naştere, în copie simplă certificată conform cu originalul pe baza documentului original de secretarul sau președintele comisiei de admitere;
 • certificat de căsătorie, în copie simplă certificată conform cu originalul pe baza documentului original de secretarul sau președintele comisiei de admitere, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie;
 • adeverinţă medicală în original sau în copie simplă certificată conform cu originalul pe baza documentului original de secretarul sau președintele comisiei de admitere, eliberată de medicul de familie sau de medicul instituţiei de învăţământ superior absolvite, cu cel mult o lună înainte de data înscrierii (cu precizările: clinic sănătos; este/nu este în evidenţă cu o boală cronică);
 •  3 (trei) fotografii 3×4 cm.

IMPORTANT – Dosarul de înscriere trebuie completat și cu alte documente, dacă vă găsiți într-una din categoriile prezentate la secțiunea Cazuri speciale din Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studii universitare de master 2019.

Pentru înscrierea la concursul de admitere la învăţământul universitar de master la a doua facultate şi următoarele din cadrul universităţii, la unul sau mai multe programe de master, un candidat trebuie să depună, pe lângă dosarul unic depus la prima facultate, un dosar plic care conţine următoarele:
 • adeverinţă eliberată de Comisia de admitere de la prima facultate la care s-a înscris. Adeverinţa trebuie să fie ştampilată şi semnată de către preşedintele sau secretarul Comisiei de admitere a facultăţii care a emis-o;
 • copie simplă a diplomei de licenţă/echivalentă/ a adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licenţă pentru absolvenţii promoţiei 2019, eliberată de Comisia de admitere de la prima facultate la care s-a înscris, ştampilată şi vizată conform cu originalul de către preşedintele sau secretarul Comisiei de admitere a acestei facultăţi.