Acte de înscriere

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – 2020

Pentru înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de master, la una sau mai multe facultăți din cadrul Universităţii, la unul sau mai multe programe de studii de master, candidaţii trebuie să încarce pe platforma de admitere on-line (https://e-admitere.upg-ploiesti.ro) sau să depună, sub semnătură proprie, într-un dosar plic (unic), următoarele acte:

  • diploma de bacalaureat, în original sau în copie simplă. Nu sunt acceptate documente originale plastifiate;
  • diploma de licenţă sau diploma de finalizare a studiilor universitare de lungă durată, însoţită de anexa acesteia (Foaia matricolă sau Suplimentul la diplomă), în original sau în copie simplă. Nu sunt acceptate documente originale plastifiate.
  • Absolvenţii promoţiei 2020 cărora nu li s-a eliberat diploma de licenţă sau echivalentă se pot înscrie pe baza adeverinţei de absolvire a studiilor universitare de licenţă eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, în original sau în  copie simplă;
  • copie după cartea de identitate/paşaport, scanată sau în copie simplă;
  • certificat de naştere, scanat sau în copie simplă;
  • certificat de căsătorie, scanat sau în copie simplă, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele prin căsătorie;
  • adeverinţă medicală, scanată sau în copie simplă, eliberată de medicul de familie sau de medicul instituţiei de învăţământ superior absolvite, cu cel mult o lună înainte de data înscrierii (cu precizările: clinic sănătos; este/nu este în evidenţă cu o boală cronică);
  • 3(trei) fotografii 3×4 cm sau o fotografie digitală portret, în format .jpg;
  • certificat de competență lingvistică, pentru candidații care se înscriu la programele cu predare în limba străină, eliberat de instituții abilitate a căror listă va fi afișată pe pagina web a facultății până la data de 31 mai 2020 sau de Departamentul de Filologie al Facultății de Litere și Științe din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești în urma unui test on-line, care se va susține în perioada admiterii.

LISTA examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine

Cazuri speciale