Calitate

Politica în domeniul asigurării calității, care face parte din sistemul de politici al Universității Petrol-Gaze din Ploiești, este pusă în practică la nivelurile universității, facultății și departamentului. Aceasta este publică şi are ca scop principal îmbunătățirea continuă a calității proceselor de educație, cercetare ş.a., derulate în cadrul universității. Punerea în practică a acestei politici se realizează cu ajutorul comisiilor de monitorizare internă, prin intermediul unor proceduri specifice, pe baza unui manual al calității, cu scopul îndeplinirii obiectivelor în domeniul calității, stadiul realizării acestora reieșind dintr-un raport anual de activitate, în acesta fiind propuse şi măsuri de îmbunătățire.

Activitățile desfășurate în cadrul universității sunt auditate intern, periodic, conform unui program. De asemenea periodic, au loc şi instruiri cu persoanele implicate în aceste activități, atât la nivelul departamentelor, cât şi la nivelul echipelor de monitorizare şi managementul riscurilor din universitate. Procese similare au loc şi în cadrul departamentelor universității.

La nivelul facultății LS, respectiv departamentului ITIMF, informații referitoare la asigurarea calității sunt disponibile pe site-ul acestora. Printre acestea, se regăsesc obiectivele propuse spre a fi realizate, anual, precum și ce s-a realizat în anul anterior, componența comisiei de calitate, analize de management (cum ar fi analizele de disciplină), rapoarte privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți, registrul anual al riscurilor, raportul anual privind asigurarea calității la nivelul facultății ş.a.

Politica de asigurare a calității este comunicată și se aplică în toate structurile Universității, prin acțiuni organizate, în care sunt implicați toți membrii corpului didactic, personalul de cercetare și studenții. Pentru fiecare obiectiv propus în domeniul calității sunt precizate etape de realizare, termene, responsabili, resurse şi indicatori. Se urmărește îndeplinirea cerințelor incluse în standardele ARACIS pentru evaluarea instituțională și a programelor de studii.

Politica în domeniul calității a UPG Ploiești demonstrează locul central al calității în strategia Universității, cu privire la dezvoltarea ofertei educaționale și adaptarea acesteia la realitățile economice și sociale; implementarea de proceduri la nivel instituțional pentru monitorizarea și autoevaluarea rezultatelor, bazate pe standarde și indicatori de performanță; îmbunătățirea periodică a calității în educație prin analiza periodică a programelor de studii, asigurarea resurselor umane și financiare corespunzătoare îndeplinirii misiunii și obiectivelor asumate; asigurarea calității corpului profesoral și a evoluției profesionale a acestuia (aptitudini didactice, potențial de cercetare științifică, deontologie profesională); cercetare științifică în concordanță cu nevoile și așteptările societății ş.a.

În cadrul UPG Ploiești, derularea programelor de studii se face în conformitate cu Regulamentul privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii de licență și masterat, care este aplicat în mod riguros şi consecvent. În plus, programele de studii sunt monitorizate permanent, de comisii specifice fiecărui domeniu, şi evaluate anual de conducerea departamentelor coordonatoare, rezultatele fiind discutate ulterior în consiliile și ședințele departamentelor, respectiv ale facultății. Orice probleme sunt întâlnite sunt abordate cu celeritate, pe baza procedurilor specifice.

De asemenea, sunt prevăzute mecanisme de colectare feedback de la studenți implementate prin proceduri de evaluare a cadrelor didactice de către studenți şi realizarea de analize de discipline de către cadre didactice. Rezultatele evaluărilor cadrelor didactice de către studenți sunt postate pe site-ul facultății. Analizele de discipline sunt discutate în ședințele de departament.

De asemenea, și la nivelul departamentului, există un mecanism intern de evaluare semestrială de către studenți a tuturor disciplinelor și titularilor acestora, atât pentru curs, cât și pentru laborator. La nivelul departamentului, se colectează permanent și alte tipuri de feedback în ceea ce privește procesele instructiv-educative derulate în cadrul programului de master, iar concluziile analizei și interpretării acesteia permit îmbunătățirea programului de studii și atingerea rezultatelor propuse ale învățării.